Barra de Videos

Loading...

miércoles, 22 de marzo de 2017

5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsaPost- och telestyrelsen, PTS, planerar storskaliga experiment med 5G, utan att någon utredning av konsekvenserna för folkhälsan och miljön genomförts. Man har heller inte frågat efter medborgarnas godkännande att delta i experimentet. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning (mikrovågor samt extremt höga mikrovågor sk millimetervågor) var konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av de visade risker som den redan befintliga strålningen medför, måste de storskaliga testerna stoppas.
Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt, utan att människor gett sitt medgivande och  utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker.
Detta är helt oacceptabelt. Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en skrivelse till ansvariga ministrar i regeringen och till PTS.

Vad är 5G?

5G innebär en mycket kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt dvs mycket kraftig ökning av den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för oavsett om vi vill eller inte. I telekomindustrins språk kallas det för ”markant förbättrad hastighet på surf och täckning”. PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon som förutsätter en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare längs gator och vägar för ändamålet. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Vad vet vi om 5G:s effekter för hälsan och miljön?

5G är ett enormt risktagande med folkhälsan:
Det saknas helt en miljö- och hälsokonsekvensutredning där de potentiella hälso- och miljökonsekvenserna av den planerade ökningen av mikrovågs- och millimetervågsbestrålning som 5G tillsammans med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, TV/radiomaster, radar m.m.) innebär för människors hälsa och för miljön utretts på ett objektivt och opartiskt sätt.
Det saknas helt en opartisk och objektiv utredning om hälso- och effekterna av enbart 5G och dess använda frekvenser. 5G innebär sannolikt en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen av alla människor i Sverige i alla åldrar. Forskare varnar redan för allvarliga effekter för ögon och hud eftersom dessa organ drabbas särskilt av millimetervågor (extremt höga frekvenser upp till 100 GHz). 95 GHz används i “Active Denial Systems”, för att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen leder till outhärdlig smärta i huden.
”Medborgarna kommer att delta i ett gigantiskt experiment med millimetervågor som de inte har gett sitt medgivande till”, säger den amerikanska experten och professorn Devra Davis som konstaterar att svettkörtlar i huden  reagerar på strålningen som antenner som kan ta emot strålning.

5G strider mot miljölagstiftningen

Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning (se referenslista) ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten leder till att ett stort antal människor kommer till skada/utsätts för risk, vilket det finns, (se referenslista) får verksamheten inte beviljas/bedrivas.
Bevisningen är stark att strålning från trådlös teknik medför avsevärda hälsorisker redan före det kraftiga tillskottet av det planerade 5G-experimentet. Misstankarna är därför också mycket starka för att ett ytterligare kraftigt tillskott av mikrovågsstrålning kommer att skada väldigt många människor och orsaka många människors utslagning och förtida död.

Strålningens redan kända skadliga miljö- och hälsoeffekter

Mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning är sedan 2011 klassad som ”2B” möjligen cancerframkallande för människa av IARC vid WHO. Sedan dess har beläggen för förhöjd cancerrisk stärkts och ledande forskare på området anser att klassningen kan skärpas till högsta klassen ”cancerogen för människa” grupp 1. I samma grupp finns asbest, tobak och dioxin. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av cancerframkallande högfrekvent strålning.
Redan befintlig strålningsexponering innebär betydande risker för folkhälsan och för enskilda individer. Majoriteten av forskningen visar att boende nära mobilmaster och radio/TV-master löper ökad risk för cancer och psykisk ohälsa (mikrovågssyndromet). Bevisningen är stark för att strålningen orsakar psykisk ohälsa, cancer och sannolikt också ökar förekomsten av degenerativa sjukdomar (Alzheimers). Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt parallellt med den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik under senare år.
Antalet personer som får cancer varje år i Sverige har ökat med närmare 50% sedan år 2000, också parallellt med ökad strålning. Sedan år 2008 har antalet fall av sköldkörtelcancer ökat dramatiskt vilket sammanfallit med den ökande användningen av ”smartmobiler”.
År 2015/2016 manade 223 forskare och experter FN, WHO och dess medlemsländer att stärka skyddet mot kända hälsorisker med mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning. Dessa vetenskapsmän, varav flera är svenska, uppmanar i EMFScientists appeal  till minskad exponering eftersom:
”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

Internationella konventioner förbjuder experiment med människor utan samtycke

Att göra storskaliga 5G-tester i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning vars totala konsekvenser är outredda/undermåligt utredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I olika konventioner fastslås bland annat att:
  1. Inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd.
  2. Inga försök/experiment på människor får startas utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare

Barn, äldre, sjuka och särskilt känsliga

Barn, äldre, sjuka och de som redan i dag lider av svåra symtom av strålningen (lectromagnetic hypersensitivity, EHS eller elöverkänslighet) är särskilt utsatta för mikrovågsstrålningen och de planerade 5G-experimentens konsekvenser. Barn har snabbare cellomvandlingshastighet och är erkänt känsligare för cancerogena faktorer. Även deras nervsystem är särskilt känsligt eftersom det ständigt utvecklas. Äldre har sämre immunförsvar och motståndskraft mot strålningens skadeverkningar.

Det planerade storskaliga 5G-experimentet måste stoppas

Sverige är land med folkstyre i regeringsformen. Att utan politisk debatt och med undanhållande av objektiv och saklig information om kända och potentiella hälsorisker, genomföra storskaliga experiment är inte bara odemokratiskt, utan ett brott mot statsskicket om att all makt utgår från folket, om medbestämmande, om tillgång till saklig och objektiv information.
Om miljöbalkens 2:a kapitel och opartiskhet och objektivitet enligt regeringsformens 1:a kapitel § 9 beaktas, bedömer Strålskyddsstiftelsen att man kommer att tvingas fastställa att en utbyggnad av 5G inte kan genomföras. Detta på grund av de förhöjda hälsofarorna.
Mot bakgrund av tillgänglig bevisning om hälsofaror måste allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning i stället minska i likhet med vad en växande grupp forskare begär. Strålskyddsstiftelsen anser att vi i Sverige, i enlighet med miljöbalken, ska använda oss av bästa möjliga teknik, som inte skadar människors hälsa och miljön, samt också verka för att den utvecklas.
Läs mer i Strålskyddsstiftelsens skrivelse till berörda ministrar. Länk
Environmental Health Trust, länk
Fuente: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/5g-ett-oetiskt-olagligt-experiment-med-manniskors-liv-och-halsa/

sábado, 18 de febrero de 2017

Uncensored version of blog post on Interphone, first published in 2011 and re-published for the first time now…

Below is the uncensored version of my science blog published in 2011. This version was subsequently censored by, then, STUK Director General who called me personally and informed that if I do not agree to rewrite the blog post he will need to consider if I am suited to continue work at STUK. Under this threat I agreed and STUK Director General personally revised my blog post. The link to censored version of the post and to two other posts on this subject can be found in my yesterday’s blog post.
The uncensored version of the blog, published in 2011 and re-published for the first time since, gives a better idea of what happened to science and what form of scientific misconduct Interphone committed…
STUK Directors condemned me for speaking freely and openly of this problem. In the opinions of STUK Directors it was inappropriate to criticize publicly Interphone because part of it was done at STUK by STUK scientists, my colleagues… This is the kind of open and fair scientific debate that STUK likely exercises still now as several of the same STUK Directors are still in charge…
***************
UNCENSORED version of blog post from 2011
***************
Did Interphone commit scientific misconduct? 
The definitions of the scientific misconduct used by various institutions or provided in various dictionaries differ slightly. Here are few of them.
British Medical Journal (BMJ) uses the definition of the scientific misconduct provided by the World Association of Medical Editors (WAME) that is a slightly amended version of the US Office of Research Integrity definition of scientific misconduct (http://resources.bmj.com/bmj/authors/editorial-policies/scientific-misconduct):
“…Falsification of data: ranges from fabrication to deceptive selective reporting of findings and omission of conflicting data, or willful suppression and/or distortion of data…”.
The US Office of Research Integrity (ORI) (http://ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml):
“… (b) Falsification is manipulating research materials, equipment, or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record…”.
“Forms of scientific misconduct include: … Obfuscation – the omission of critical data or results. Example: Only reporting positive outcomes and not adverse outcomes…”.
Now, about the possibility of INTERPHONE’s scientific misconduct. What INTERPHONE scientists did is they recently published two separate papers on the same topic – is there relation between tumor location and the area of the brain that was most exposed? This was done with the explicit knowledge that, arbitrarily, only part of data is being selectively reported whereas the other, substantial part, which was not in line with the final conclusions, was being knowingly omitted.
Of course it is possible to understand the non-scientific reason behind the decision to publish two separate articles – the bad experience with the first whole INTERPHONE paper. However, as said, it is non-scientific reason and it should be easily overridden by the science. Unfortunately, it was not the case and two separate studies were published.
The first publication was in the American Journal of Epidemiology (AJE)
Location of gliomas in relation to mobile telephone use: a case-case and case-specular analysis. Larjavaara S, Schüz J, Swerdlow A, Feychting M, Johansen C, Lagorio S, Tynes T, Klaeboe L, Tonjer SR, Blettner M, Berg-Beckhoff G, Schlehofer B, Schoemaker M, Britton J, Mäntylä R, Lönn S, Ahlbom A, Flodmark O, Lilja A, Martini S, Rastelli E, Vidiri A, Kähärä V, Raitanen J, Heinävaara S, Auvinen A. Am J Epidemiol. 2011 Jul 1;174(1):2-11. Epub 2011 May 24. PMID:21610117
The second publication was in the Occupational and Environmental Medicine (OEM)
Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from five Interphone countries. Cardis E, Armstrong BK, Bowman JD, Giles GG, Hours M, Krewski D, McBride M, Parent ME, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffmann C, Jarus-Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Vrijheid M. Occup Environ Med. 2011 Jun 9. [Epub ahead of print], PMID:21659469
(Just as a reminder, the participating countries of the INTERPHONE are (http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/RCAd.html): Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Japan, New Zealand, Norway, Sweden and the UK.)
The AJE study was based on the data from: Denmark, Finland, Germany, Italy, Norway, Sweden, and Southeast England.
The OEM study is based on data from: Australia, Canada, France, Israel and New Zealand.
The Japanese data and the Japanese scientists did not participate in either of the publications. Why?
The AJE study is negative. In the opening sentence of the Discussion section of the article the authors said:
“…Our results do not support the hypothesis of gliomas among mobile phone users being preferentially located in the parts of the brain with the highest radio-frequency exposure…”.
The OEM study is weakly positive. In the Discussion section of the article the authors said:
“…Overall, there was weak evidence of stronger associations of glioma and meningioma when a comprehensive estimate of RF dose rather than just mobile phone use was used in the case-control analysis…”.
The strength of the INTERPHONE analysis was to be the size – the largest study with the most cases of tumors. But now, by an arbitrary split of the data, this advantage has been lost.
In AJE article the authors admit that the size matters and stated in the discussion that:
“…To our knowledge, this is the largest study on detailed glioma localization published to date, with 888 glioma cases from 7 countries. Further research with similar methods but a larger number of long-term users is warranted…”.
Have they “forgotten” that  in the INTERPHONE are “easily available” additional 553 glioma cases from 5 countries that are now separately reported in the OEM study? And, vice versa, the same “forgetfulness” aplies to OEM authors.
What would say the whole INTERPHONE analysis of these 888 + 553 + Japan cases of glioma say – no one knows, for now… or?
So, for me, these two recent publications from the INTERPHONE have at least flavor of scientific misconduct. And let me give and example that explains why I think so.
If a scientist would perform 13 experiments in laboratory and then would pick 7 or 5 results that fit the same conclusion, and publish them in separate article(s), such scientist would be justly accused of data manipulation, convinced of scientific misconduct and would have to withdraw the articles.
Are epidemiologists different from experimental scientists in the way scientific ethics and misconduct rules apply to them?
It is very “unhealthy” situation of the search for RF “health” effects. Especially, that everyone looks up to epidemiologists to provide the valid and reliable scientific evidence. And I think that Dr. Christopher Wild, Head of IARC, the organization that is supervising execution and publication of the INTERPHONE, should have closer look at this issue. Mobile phone users should be informed and not mislead, as it is now the case with two competing and selectively reporting and selectively data omitting publications. In the context of the plenary discussions at the recent meeting in Lyon, where IARC has classified RF as 2B carcinogen, there is urgent need for good quality scientific evidence and such is unfortunately not coming out from AJE and OEM articles.

jueves, 5 de enero de 2017

Campos electromagnéticos y Salud Pública

En un magnífico libro, "Lecciones tardías de alertas tempranas", la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) hace un repaso de aquellos productos y tecnologías sobre los que aparecieron algunas voces críticas iniciales y las consecuencias de no escucharlas.
Adrián Martínez
Médico y profesor de Formación Profesional de Sanidad
Casos como el del amianto (al principio considerado un mineral milagroso y al que después se responsabilizó de infinidad de casos de cáncer de pulmón), el dietilestilbestrol, DES (recetado al principio a mujeres embarazadas para prevenir riesgos de aborto y más tarde demostrado cancerígeno) o la talidomida (provocando enormes malformaciones) son magníficos y aterradores ejemplos de ello. En la actualidad, las antenas de telefonía móvil, los teléfonos inalámbricos y móviles, el wifi, el bluetooth, el Wimax, las lámparas fluorescentes, los transformadores eléctricos, las subestaciones y líneas eléctricas y cualquier aparato o equipo doméstico (TV, ordenador, etc.), tanto  instalados en el interior de las viviendas como en múltiples ámbitos públicos y privados, incluyendo los educativos, se han convertido en nuevos monstruos sin control engendrados por un sistema genuflexionado ante las grandes multinacionales del sector. 
Desde los años treinta del siglo pasado se tienen noticias de la influencia en la salud de determinadas radiaciones electromagnéticas no-ionizantes, pero ha sido en los últimos tiempos cuando la electrohipersensensibilidad, patología considerada entre las de estirpe ambiental, ha llegado a niveles intolerables de incidencia y prevalencia sin que nuestras autoridades políticas, sociales y sanitarias den una respuesta adecuada. La OMS (Organización Mundial de la Salud) admitió en 2011 que los campos electromagnéticos de alta frecuencia eran posibles agentes cancerígenos, del mismo modo que se había admitido anteriormente para los campos magnéticos de baja frecuencia. 
Está constatado que todas estas tecnologías emiten campos electromagnéticos (CEM) de manera permanente en los lugares donde se instalan y que los efectos sobre la salud varían de persona a persona en función de su biología y de la intensidad y duración de la exposición. Los síntomas mejoran cuando se produce un alejamiento de las fuentes emisoras, en particular de las tecnologías inalámbricas, todas ellas fuentes potenciales de exposición a altos niveles de CEM de alta o baja frecuencia y reaparecen o se tornan recurrentes al volver al medio ambiente irradiado. 
La electrohipersensibilidad, síndrome de intolerancia electromagnética o de los microondas se desarrolla tras un tiempo de exposición a las radiaciones citadas. Sin embargo tras muchos años de verificación dentro del ámbito de la medicina científica, muchos médicos todavía no están familiarizados con la sintomatología de los afectados por los campos electromagnéticos. Esto es debido a la falta de información y al oscurantismo mediático y normativo existente en todo lo relacionado con las radiaciones y sus efectos sobre la salud. Sin embargo la OMS (2005), el Parlamento Europeo (2009), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) (2011), las recomendaciones del Colegio de Médicos austriaco y las contribuciones del Estado sueco y australiano son algunos ejemplos de regulaciones, afirmaciones o recomendaciones ante este hecho medioambiental y sanitario.
Entre la sintomatología descrita para tal patología se encuentran, en una  primera fase: cefaleas, acufenos, anomalías de la sensibilidad superficial con disestesias, falsos vértigos o vértigos tipo Menière, problemas de atención o concentración, disminución de la memoria inmediata, opresión torácica, taquicardias, alteraciones digestivas y dérmicas, diarreas, gastralgias y náuseas. Una segunda donde la triada de insomnio, fatiga crónica y depresión junto a irritabilidad o violencia verbal y alteraciones del estado de ánimo, y una tercera que depende de las circunstancias o de la reducción de la exposición a los campos electromagnéticos. El cuadro es diferente en niños y adolescentes donde las alteraciones del comportamiento y la caída del interés por los estudios o por los juegos son sus expresiones clínicas y los componentes fundamentalmente alteraciones psíquicas por las que acaban siendo medicados sin ningún pudor. Para los adultos, se describe hasta un síndrome confusional, con desorientación temporoespacial, incluso a veces pseudodemencia. 
De esta forma, muchos pacientes acaban siendo diagnosticados y tratados de forma innecesaria de variados trastornos psicológicos aunque se trata de una patología puramente orgánica ya reconocida en Suecia, Austria y Japón. Y también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dando constancia de ello más de 25.000 publicaciones científicas, según datos de esta misma organización.
Por tanto es obvio que la electrosensibilidad no está relacionada de forma alguna con trastornos psicosomáticos, o psiquiátricos aunque sí es cierto que sufrir electrosensibilidad conlleva una reducción de la calidad de vida tanto en el aspecto físico como en el emocional. Es más la línea entre una persona aparentemente no sensibilizada a las radiaciones y una ya reconocida como electrosensible es realmente intangible y delgada variando los porcentajes según el país. Así en EEUU es de un 10% aproximadamente, mientras que en Suecia comienza a acercarse a ese porcentaje, unas 290.000 personas. Actualmente la Organización Mundial de la Salud considera que la tasa de personas electrohipersensibles en los países industrializados se acerca al cinco por ciento de la población. En España, que siempre es diferente, las autoridades políticas y sanitarias mantienen un silencio absoluto y no existen datos oficiales, como si el problema no existiese. Sin embargo algunas estimaciones científicas llegan a cuatro millones de españoles y aun no existiendo este reconocimiento oficial algunas resoluciones judiciales establecen que la hipersensibilidad electromagnética y ambiental constituye una causa para declarar la incapacidad laboral permanente y absoluta. 
Son muchos los silencios de nuestra administración, tanto como las advertencias de la comunidad científica internacional alertando de los peligros para la salud de los campos CEM provenientes sobre todo de las nuevas tecnologías de uso inalámbrico. En este sentido las alertas de numerosos científicos, expertos e investigadores con presencia en universidades de diferentes comunidades autónomas de nuestro país son solo una pequeña referencia al interés y preocupación que ocasiona y despierta este tema. 
Por otro lado, y a nivel internacional cabe destacar desde el llamamiento científico dirigido a la ONU y a la OMS; el dictamen proteccionista  de la sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE); las Directrices europeas de actuación en campos electromagnéticos de la Academia europea de Medicina ambiental; la Declaración científica internacional de Bruselas sobre Electrohipersensibilidad (EHS) y las recomendaciones del Comité permanente de Salud canadiense.
Por otro lado algunas resoluciones del Parlamento Europeo demandan actualizar los límites de exposición y la protección de espacios sensibles (escuelas, guarderías, residencias de ancianos y centros de salud). Asimismo la resolución del Consejo de Europa (2011) y la Resolución 1815 (25 de mayo) de su Asamblea Parlamentaria solicitó a los Estados miembros adoptar ya “todas las medidas razonables” para reducir la exposición a CEM, primar el acceso a Internet a través de la conexión por cable sustituyendo al  Wi-Fi y regular estrictamente el uso de los teléfonos móviles en recintos educativos, realizando campañas de información y concienciación sobre sus riesgos. 
No hay que olvidar que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS, clasificó en 2011 los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (móviles, teléfonos inalámbricos, Wifi, Wimax, etc.) como “posiblemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2B)” basado en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral. Asimismo los Informes BioInitiative (2007, 2012) y el REFLEX (2004) advierten de la gran cantidad de efectos que sobre la salud pueden ocasionar los CEM de estas frecuencias y por lo tanto recalca que los límites actuales de seguridad pública, entre ellos los de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No-Ionizante (ICNIRP), no son adecuadas para proteger la salud pública.
La Declaración Médica Internacional (Declaración de Friburgo 2012) sobre esta cuestión finaliza del siguiente modo: Destacados científicos consideran las masivas intervenciones sobre el funcionamiento biofísico vital generados por los campos electromagnéticos (CEM) artificiales como el mayor experimento biomédico jamás visto en la historia humana. Ya sabemos lo suficiente en este momento acerca de los riesgos y peligros para exigir, como mínimo, una acción inmediata de precaución en esta materia de nuestros responsables políticos, dejando al lobby negacionista de la contaminación electromagnética con sus vergüenzas al aire, añado.
Fuente: http://www.deverdaddigital.com/articulo/21162/campos-electromagneticos-y-salud-publica/

martes, 3 de enero de 2017

(#196). LOS TELÉFONOS MÓVILES PRODUCEN EFECTOS TÉRMICOS POR DEBAJO DE LOS NIVELES MÁXIMOS LEGALES La radiación de teléfonos móviles en el umbral en que consideran las normas a las que se acogen muchos países causa una efecto biológico mensurable en la actividad eléctrica cerebral, que es ocasionado por un efecto térmico a través del nervio trigeminal

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Las neuronas del nervio trigeminal responden a pequeños cambios en la temperatura por encima del nivel base local. La radiación de los teléfonos móviles interactúan con la piel facial para producir alteraciones en esa temperatura. Tal y como los autores comentan, ese efecto térmico es el único reconocido hasta hoy en día en el ámbito normativo por el cual esas radiaciones pueden e interactuar con el cuerpo.
Empleando el método del “analysis of brain recurrence” (ABR), se pueden cuantificar los cambios en la actividad eléctrica cerebral, incluso a niveles subliminales, es decir, que no son conscientemente percibidos por los humanos. Esas señales pueden amplificarse y pueden producir respuestas intracelulares. El objetivo de esta investigación es analizar si las radiaciones de los teléfonos móviles se pueden transducir indirectamente a través de las neuronas del nervio trigeminal, alterando la actividad eléctrica del cerebro.
Metodología
Participaron 10 adultos entre 21 y 74 años, que fueron elegidos aleatoriamente, pero a los que se les encubrió la duración de la radiación para no condicionar su respuesta.
Se empleó una señal a 1 GHz (característica de un teléfono móvil) que era emitida por un dispositivo cercano a la mejilla de los participante y que mandaba una señal a dos antenas situadas en las inmediaciones de esos individuos. Se enviaba una señal durante 4 segundos y se apagaba durante 8 segundos más, repitiéndose esa secuencia 60 veces. A esos sujetos se les monitorizó su actividad cerebral mediante un electroencefalograma. El campo eléctrico medido en la mejilla de los participantes era de 60 V/m (lo que equivale a poco más de 900000 microW/m2, que es el nivel de exposición máximos según la ICNIRP para 1800 MHz).
Los autores asumen que la transducción de calor está facilitada por el canal iónico del Na+, y valoraron los efectos de la exposición en un inicio sobre las cuatro bandas de baja frecuencia del cerebro (entre 0.5 y 35 Hz), aunque tras los análisis preliminares sólo observaron una relativa homogeneidad de varianzas entre sujetos en la banda de frecuencia Delta (0.5 – 4 Hz), por lo que centraron sus análisis estadístico sólo en ese endpoint.
Resultados e implicaciones
Se detectaron cambios significativos en 9 de los 10 sujetos expuestos en esa banda de frecuencias Delta. Todos los cambios en la actividad cerebral fueron en el mismo sentido (drecimiento de la recurrencia).
La radiación de teléfonos  móviles en el umbral en que consideran las normas a las que se acogen muchos países (por debajo de lo que produciría un efecto térmico) causa una efecto biológico mensurable en la actividad eléctrica cerebral, que es ocasionado por un efecto térmico a través del nervio trigeminal.
Limitaciones/Comentarios
Los autores advierten que sus resultados deben ser replicados, y sería necesario estudiarlo también a niveles más bajos de emisión. No obstante, los investigadores concluyen su artículo con una sentencia lapidaria “Tomados globalmente, los estudios experimentales realizados apoyan la hipótesis original de que el proceso prototípico por el cual los campos electromagnéticos (incluyendo pero no limitados a la radiación de teléfonos móviles) están ligados a enfermedades en humanos, consiste en una transducción sensorial y una respuesta crónica al estrés resultante de interacciones neuroendocrinas inmunes”.
 Marino A. A. et al.  (2016). Trigeminal neurons detect cellphone radiation: Thermal or nonthermal is not the question. Electromagnetic Biology and Medicine, doi: 10.1080/15368378.2016.1194294
Indicadores de calidad de la revista*

Impact Factor (2015)
Cuartil
Categoría
Thomson-Reuters (JCR)
1.208
Q3
BIOLOGY
Scimago (SJR)
0.53
Q2
MEDICINE (MISCELLANEOUS)
* Es simplemente un indicador aproximado para valorar la calidad de la publicación